Rewitalizacja Miejskiego Ośrodka Kultury

zestawienie_znakow_rpo

Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacja ul. Rzeźnickiej

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”.

Cele projektu:

– promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją poprzez inwestycje skierowywane na wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności w zdegradowanych dzielnicach Miasta Gniezna

Planowane efekty:

  • powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,26 ha
  • budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich – 3003,74 m2
  • liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 2 szt.
  • długość przebudowanych dróg gminnych – 0,134 km
  • liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 2 szt.

Całkowita wartość projektu: 10 797 934,16 zł.

Kwota dofinansowania: 7 593 423,32 zł.

 

Skip to content