Deklaracja dotępności

Deklaracja dostępności


Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://mok.gniezno.pl/

Data publikacji strony internetowej: 01.08.2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 01.09.2020 r.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 5.12.2020 r.

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 5.12.2020 r.

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Filmy nie posiadają audiodeskrypcji.
  • Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają prawidłowego opisu lub nie posiadają go wcale.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Marta Pacak adres e-mail: martapacak@mok.gniezno.pl

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Łubieńskiego 11, 62-200 Gniezno

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku prowadzi wejście od ul. Łubieńskiego. Do wejścia prowadzą schody. Recepcja znajduje się na wprost od wejścia.

Dostosowanie korytarzy

Dla osób z niepełnosprawnością ruchową dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

Dostosowanie schodów

Nie.

Toaleta

W budynku nie ma toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostosowanie wind

W budynku nie ma windy.

Dostępność pochylni

Nie.

Dostępność platform

Nie.

Dostępność informacji

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Na dziedzińcu wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Po uprzednim zgłoszeniu, w recepcji i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego. Usługa jest dostępna w godzinach pracy instytucji. Usługa jest bezpłatna dla osób niesłyszących.

 

STARY RATUSZ, ul. Chrobrego 40 – 41 (wejście od strony ul. Rzeźnickiej):

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku A,B,D prowadzi 5 wejść. Od ulicy Chrobrego jest jedno wejście. Budynek A posiada schody. Od ulicy Rzeźnickiej są dwa wejścia. Informacja Turystyczna ma schody. Wejście dla osób z niepełnosprawnościami jest od strony wejścia do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie znajduje się platforma/podjazd – winda. USC i Wydział Biura Rady Miasta znajdują się w budynku D. Windą można poruszać się po całym budynku A i D. Od ul. Rzeźnickiej są dwa wejścia przez Dziedziniec. Wejście do budynku A posiada schody – wejście dla pracowników. Wejście do budynku B – Dom Powstańca Wielkopolskiego posiada schody, ale w tym budynku znajduje się schodołaz. Recepcja MOK znajduje się na poziomie 1, w budynku A. Można do niej dotrzeć zarówno od ul. Rzeźnickiej jak i od ul. Chrobrego.

Toaleta

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie 1 – obok recepcji, na poziomie 3 – obok Historycznego Gabinetu Prezydenta, na poziomie 5 – vis a vis sali koncertowej.

Dostosowanie korytarzy

Nie.

Dostosowanie schodów

Nie.

Dostosowanie wind

W budynku znajduje się winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność pochylni

Nie.

Dostępność platform

Nie.

Dostępność informacji

W budynku, cała identyfikacja graficzna jest dostosowana do osób niewidomych i słabowidzących zgodnie z obowiązującymi normami ISO. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostosowanie parkingów

Na dziedzińcu wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Deklaracja poprawy dostępności

W 2021 r. roku strona internetowa zostanie dostosowana do wymagań prawnych.

Skip to content