Podpisanie umowy na rewitalizację MOK

W dniu dzisiejszym odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie pomiędzy Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego – Markiem Woźniakiem a Dyrektorem MOK – Dariuszem Pilakiem. Projekt „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacja ul. Rzeźnickiej” otrzymał dofinansowanie w ramach konkursu WRPO 2014+ w ramach Poddziałania 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Całkowita wartość projektu to 10 797 934,16 zł., natomiast kwota dofinansowania wynosi 7 593 423,32 zł. Partnerem projektu jest Urząd Miejski w Gnieźnie.

Skip to content