Informacja o wyborze osób zakwalifikowanych do projektu: „Multi ja”

W dniu 18.08.2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Formularzy do projektu „Multi ja”

Projekt pn.„”Miasto Królów” jako bodziec do rozwoju społeczno-gospodarczego ziemi gnieźnieńskiej” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.4, Poddziałania 4.4.2, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Komisja ustaliła, że nadesłane zgłoszenie spełnia kryterium formalne i merytoryczne, natomiast wskazane w zgłoszeniu honorarium autorskie spełnia warunki budżetowe projektu.

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wpłynęło 1 zgłoszenie Pani Marty Pacak. Tym samym, Pani Marta Pacak została zaproszona do realizacji projektu: „Multi ja”

Skip to content