Informacja o wyborze osób – regionalistów zajmujących się gwarą gnieźnieńską zainteresowanych zrealizowaniem autorskiego projektu warsztatów gwarowych w ramach festiwalu FYRTEL.

W dniu 7.10.2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Formularzy osób zajmujących się gwarą gnieźnieńską zainteresowanych zrealizowaniem autorskiego projektu warsztatów gwarowych w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kulturowego Miasta Trzech Kultur „Fyrtel” w Gnieźnie. Projekt pn. „Miasto Królów” jako bodziec do rozwoju społeczno – gospodarczego ziemi gnieźnieńskiej” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IV, Działania 4.4, Poddziałania 4.4.2, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wpłynęło 1 zgłoszenie Pana Jarosława Mikołajczyka

Komisja ustaliła, że nadesłane zgłoszenie spełnia kryterium formalne i merytoryczne.

Tym samym Pan Jarosław Mikołajczyk został zaproszony do realizacji zadania polegającego na poprowadzeniu warsztatów gwarowych.

Skip to content