Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Druk materiałów promocyjnych

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie  informuje iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie im. Klemensa Waberskiego projektu pn: „Miasto królów jako bodziec do rozwoju społeczno gospodarczego ziemi gnieźnieńskiej”, zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020  w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pkt. 2.9 Warunki realizacji wydatków poniesionych w ramach projektu.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez firmę CopyPoint Z. Ławniczek, ponieważ spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym oraz posiada najwyższą liczbę punktów.

Informacja o wzborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content