Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Obsługę techniczną wydarzeń VI Królewskiego Festiwalu Artystycznego (m.in. nagłośnienie, transport, oświetlenie)

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie  informuje iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie im. Klemensa Waberskiego projektu pn: „Miasto królów jako bodziec do rozwoju społeczno gospodarczego ziemi gnieźnieńskiej”, zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożoną przez firmę P.W. AUDIO-SERWIS J. Jóźwiak, ponieważ spełniła wymogi formalne zamawiającego, a zaoferowana w niej cena odpowiada szacowanej kwocie, przeznaczonej na realizacje zadania przez Zamawiającego.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content