Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Młodzi Razem” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.4 Młodzież solidarna działaniu. 

Cele projektu:
– zdobycie i udoskonalenie przez osoby młode, nieaktywne zawodowo, bezrobotne, z wykształceniem maks. średnim (w tym osoby z niepełnosprawnościami) umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy, szczególnie dla osób, które dotąd nie były aktywne lub w małym stopniu angażowały się aktywności inne niż obowiązkowe, 
– zachęcenie młodych ludzi na aktywność społecznej, także wolontariatu,  
– identyfikacja i uaktywnianie indywidualnych predyspozycji odbiorców.
Planowane efekty:
– aktywizacja 30 osób (15 kobiet, 15 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, w tym 9 osób z niepełnosprawnościami (5 kobiet, 4 mężczyzn)
– minimum 90% osób tj. 27 nabędzie nowe kompetencje społeczne
Rekrutacja trwa do końca lutego – zapoznaj się z dokumentami:

mlodzi_razem