Wkrótce rusza przebudowa Miejskiego Ośrodka Kultury

Nowa galeria, remont elewacji i pomieszczeń, przeszkolony ogród zimowy, przebudowa wejść oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – to tylko część planów związanych z rewitalizacją Miejskiego Ośrodka Kultury, która rozpocznie się już niebawem. 1 kwietnia została podpisana umowa z wykonawcą, firmą „Orlikon”. Inwestycja jest dofinansowana środkami unijnymi w kwocie ponad 7,5 mln zł.

Miejski Ośrodek Kultury rozpoczyna rewitalizację, która jest przewidziana na lata 2021 i 2022. Inwestycja zostanie wykonana w formule „zaprojektuj i wybuduj” i polegać będzie na adaptacji budynku oraz jego rozbudowie.

Ośrodek wzbogaci się o nową, dużą galerię wystawienniczą, która mieścić będzie się w piwnicy, w pomieszczeniach po sklepie. Powstaną także nowe pracownie, m.in. ulokowana na niezagospodarowanym do tej pory poddaszu pracownia sensoryczna. Do budynku MOK zostanie dobudowany przeszklony ogród zimowy i przeszklone wejście prowadzące do holu głównego budynku oraz do wind. Budynek zostanie także poddany termomodernizacji, wyremontowana zostanie elewacja budynku, z czyszczeniem ceglanych fragmentów. Po wielu latach oczekiwań Miejski Ośrodek Kultury zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, powstaną windy, łączące wszystkie poziomy i dostosowane toalety.

Przebudowa Ośrodka wynika wprost z potrzeb mieszkańców Gniezna, zdiagnozowanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji. Jest to przede wszystkim postępująca degradacja budynku oraz jego niedostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Projekt, w swoim zamierzeniu, ma przyczynić się do poprawy zdegradowanego obszaru Starego Miasta, aktywizować mieszkańców i wesprzeć walkę z wykluczeniem.

Częścią tego samego projektu była też przebudowa ul. Rzeźnickiej, która została oddana do użytku w październiku 2020 roku. Teraz jako deptak, dzięki bliskości ze Starym Ratuszem, będzie w okresach letnich wykorzystywana do celów kulturalnych.

Koszt całej inwestycji to 17.077.320,00 zł, kwota dofinansowania wynosi 7 593 423,32 zł.

Rewitalizacja Miejskiego Ośrodka Kultury jest jednym z dwóch zadań w projekcie „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową, rewitalizacja ul. Rzeźnickiej”. Jest to projekt partnerski Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie i Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”.

Szczegóły znajdziecie Państwo:

 

 

 

Skip to content