Wybrana oferta na rewitalizację Miejskiego Ośrodka Kultury

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie poinformował dziś o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”.

W wyniku przeprowadzenia postępowania, za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

„ORLIKON” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zielona 8

61-851 Poznań

na kwotę: 17.077.320,00 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek uzyskał dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych
i powojskowych”, Poddziałania 9.2.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”.

Skip to content